Potrebné legislatívne zmeny pre cyklodopravu

V NRSR bude 19.októbra stretnutie Komisie pre dopravu a výstavbu, ktorej som členom. Na programe je okrem iných vecí aj bod:

Podnety pre legislatívnu činnosť v oblasti dopravy v kontexte Programového vyhlásenia vlády SR

Ocenil by som pomoc pri zostavovaní takýchto podnetov pre oblasť nemotorovej dopravy, prosím dajme o tom diskusiu.

Predbežný zoznam potrebných legislatívnych zmien (ide o námety, treba ich lepšie opísať):

Zákon 8/2009 o cestej premávke a/alebo vyhláška 30/2020 o dopravnom značení:

 • doplnenie princípu a značky Ulica pre bicykle;
 • doplnenie princípu a značky Združený priechod pre chodcov a cyklistov;
 • vyriešenie prednosti v jazde na križovaní cyklistickej cestičky s vedľajšou ulicou;
 • povinný odstup 1,5 m pri predbiehaní cyklistu alebo chodca motorovým vozidlom;
 • zrušenie povinnosti použitia cyklistickej komunikácie ak existuje;
 • automatické obojsmerky pre cyklistov?

50/1976 stavebný zákon

 • povinné riešenie peších a cyklistov pri výstavbe nových a rekonštrukcií existujúcich komunikácií;
 • zjednodušenie umiestňovania cyklosmerovníkov (nie ako reklamné zariadenie, ale zavedenie špeciálnej kategórie?);
 • presunutie dendrológie z územného do stavebného konania - tu potrebujem pomoc od niekoho z projektovej praxe;

Ďalšie potrebné zmeny:

 • umožnenie obciam pokutovať prekročenie rýchlosti a jazdu na červenú - ktorého zákona sa to týka?
 • zásadne urýchlenie vysporiadania pozemkov - ktorého zákona sa to týka?

Aké ďalšie zákony treba zmeniť a v čom?

1 Like

čo sa týka oprávnenia pokutovať rýchlosť a jazdu na červenú, treba aby sa zmenili právomoci obecnej polície a zaviedla sa aj objektívna zodpovednosť, na základe ktorej môže obecná a mestská polícia vyberať pokuty

1 Like

Zákon č. 330/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách a Zákon č. 180/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom - vysporiadanie pozemkov vo vlastnictve SR, SPF a neznamych vlastnikov za účelom výstavby komunikací (cesty, chodniky a cyklochodniky) … toto je potrebne zjednodušiť a zrýchliť.

Zákon č. 282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vyvlastňuje sa už podľa tohto zákona mám dojem a mohlo by to byť novelizované alebo vyhláškou upravené, že ktoré stavby sú verejnoprošné/vo verejnom záujme vždy a ktoré napríklad len uznesením zastupitelstva / vlády/územným plánom .

Predĺžiť prechodné ustanovenie paragraf 24e zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciach.

Neviem si uplne predstaviť, čo máte na mysli "
povinné riešenie peších a cyklistov pri výstavbe nových a rekonštrukcií existujúcich komunikácií;" Nie všade sa cycklochodnik zmestí, má to zmysel pri cestách I.-III. triedy a pri vystavbe nových obytných štvrtí tak obvodom uzemia a centrom po pri zbernej komunikacii určite vybudovať, ale nemal bynto byť podmienka, že do každej jednej uličky musí ísť cyklochodnik"

Povinnosť použiť cyklisticku komunikáciu ak existuje by som zachoval, ak chceme nútiť vlastnikov a investorov komunikácii a územia riešiť cyklistov.

Ja by som možno ešte prehodnotil, či ten viacúčelovy pruh by v obci nemohol byť aj na užšej vozovke ako 7m.
Zatial ma iné nenapadá.

1 Like

KOMENTUJEM:

doplnenie princípu a značky Ulica pre bicykle;

 • Načo je toto dobré? Máme pešie zóny, Obytné zóny, cestičky pre cyklistov. Na čo by slúžila taká cyklistická ulica? Budú tam bývať len cyklisti ktorí nemajú autá a nechodia pešo?

doplnenie princípu a značky Združený priechod pre chodcov a cyklistov;

 • Máme predsa priestor na prechádzanie pre chodcov a cyklistov, združené priechody. Nie som v princípe proti jazde cyklistov v priečnom smere. Som proti vymýšľaniu nových značiek, na ktoré si všetci budú zvykať 10 rokov a potom sa nakoniec zrušia.

vyriešenie prednosti v jazde na križovaní cyklistickej cestičky s vedľajšou ulicou;

 • Súhlas, ale nemalo by to byť automaticky. Mala by možnosť vyznačiť to dopravným značením, čo v súčanosti nie je.

povinný odstup 1,5 m pri predbiehaní cyklistu alebo chodca motorovým vozidlom;

 • Súhlas (samozrejme, ak to je technicky možné, nakoľko pri 3,5 m širokej jednosmernej ceste to možné dodržať nie je). Apropo - malo by to platiť aj pre cyklistov, pokiaľ obchádzajú chodca - nakoľko cyklisti to síce žiadajú, ale na peších zónach sa správajú ako odtrhnutí z reťaze.

zrušenie povinnosti použitia cyklistickej komunikácie ak existuje;

 • nesúhlas - chodník je pre chodcov a cykoltrasa pre cyklistov. Chodec si tiež nevyberá, či pôjde po chodníku alebo po ceste a rovnako si nevyberá motorista, či použije cestu alebo cyklotrasu. Pravidlá majú byť rovnaké pre všetkých

automatické obojsmerky pre cyklistov?

 • nesúhlas - nie všetky jednosmerky sú vhodné pre obojsmernú jazdu cyklistov - príklad: 3 pruhová jednosmerka na hlavnom ťahu - určite si všetci “želáme”, aby tadiaľ mohol ísť cyklista v protismere. Alebo jednosmerka šírky 3m medzi plotmi (najmä na dedinách) - taktiež sa tam neobíde auto s cyklistom. Skôr by bolo vhodné presne zadefinovať, kedy sa v jednosmerke môže a kedy nie vyznačiť protismerná jazda cyklistov s ohľadom na voľnú šírku cesty.

povinné riešenie peších a cyklistov pri výstavbe nových a rekonštrukcií existujúcich komunikácií;

 • Upresnil byt som pri výstavbe ciest I, II, III triedy a pri výstavbe miestnych komunikácií A1, A2, B1, B2, C1. Pri obslužných komunikáciach C2 a C3 je potrebné riešiť len chodocv - cyklisti môžu zostať na ceste. Na nemotoristických komunikáciach D1 - D3 je toto kontraproduktívne

zjednodušenie umiestňovania cyklosmerovníkov (nie ako reklamné zariadenie, ale zavedenie špeciálnej kategórie?);

 • Dať možnosť povoliť ako dopravné zariadenia, alebo ako reklamné zariadenie prípadne niečo iné - drobná stavba ?

umožnenie obciam pokutovať prekročenie rýchlosti a jazdu na červenú - ktorého zákona sa to týka?

 • zákon o obecnej polícii. A zviesť pre obecné polície objektívnu zodpovednosť - bez tohoto sa nepohneme.

zásadne urýchlenie vysporiadania pozemkov - ktorého zákona sa to týka?

 • tak toto je alfa omega slovenských problémov pri výstavbe.

DOPĹŇAM:

 • konečne zaviesť do stavebného zákona, že pokiaľ sa dotknutá inštitúcia nevyjadrí do 30 dní, považuje sa to automaticky za súhlas. Niekedy sa totiž stáva, že na vyjadrenie sa čaká 9 - 12 mesiacov.
 • odstaviť “výpalné” združenia domových samospráv pána Slávika a jeho nezmyslené požiadavky

Dopĺňam:

Aktualizovať TP085 - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, vzhľadom na novú vyhlášku o dopravnom značení. Pri aktualizácii dať pozor, aby z nej nevypadol cyklopiktogram, už sú zas tlaky na jeho zrušenie.

Ja by som načrel aj do iných súvislostí, pretože na priestore pre autá sa rozhadzuje plným priehrštím, asfalt sa doslova rozlieva, kam sa mu chce, no ak chceme následne ubrať, tak dostávame odpoveď, že to nie je tak jednoduché.

 • Dali by sa zmenšiť polomery zákrut s tým, že by sa v prípade potreby viac aplikovali tie tzv. dopravné tiene? Chcelo by to pripraviť nejaký jednoduchý manuál. Ja už som si niečo kreslil, ale chce to profíkov.
 • Dali by sa zúžiť šírky vozoviek v dedinách, ktoré trpia tranzitnou dopravou? Nechceme, aby nám tam jazdili dlhočizné a ťažké nákladné autá veľkou rýchlosťou. Ak tam už musia ísť, nech idú pomaly a opatrne, v prípade nutnosti s doprovodnými vozidlami. Inak máme zbytočne široké cesty a nemáme kde riešiť cyklochodníky ani chodníky.
 • Bolo by možné na cestách 3. triedy v intraviláne obce bežne obmedziť rýchlosť na 30km/h? Nám to vraj DI nechce povoliť.

Ak by sa riešili aj tieto záležitosti, získali by sme priestor a ďalšie predpoklady na utlmovanie dopravy a riešenie cyklotrás.

Napríklad situácia, keď hlavným účelom cesty je cyklotrasa, ale je to prístupová komunikácia k nejakému majetku, domu a pod., takže tam prejde pár áut za deň. Bicykle tam majú absolútnu prednosť pred autami, ale tie tam môžu ísť.
Príklad: image

Priestor vo väčšine prípadov nevyhovuje, pretože tam chodec nemá prednosť.
Združené priechody nemáme, asi ste mysleli pridružené (ši ako sa to volá), keď je cyklo a peší preichod vedľa seba. To bohužiaľ nie je logické riešenie pri prechádzani chodníka zdieľaného chodcami a cyklistami cez cestu. Napríklad na tejto fotke rpedsa nebude cyklista prechádzať na ľavú stranu chodníka, aby išiel po priechode pre cyklistov:

image

[quote=“RobertHartmann, post:4, topic:307”]
povinný odstup 1,5 m pri predbiehaní cyklistu alebo chodca motorovým vozidlom;

 • Súhlas (samozrejme, ak to je technicky možné, nakoľko pri 3,5 m širokej jednosmernej ceste to možné dodržať nie je). [/quote]

treba sa pozrieť, ako to majú napríklad v Nemecku, kde to majú tiež uzákonené. A uvidíme, ako to dopadne v Čechách, teraz dakedy o tom hlasujú. Súčasťou návrhu je totiž uzákonenia možnosti prekročenia plnej čiary pri predbuehaní cyklistu.

Bohužiaľ však toto je v praxi nereálna požiadavka. Ak je cyklistická komunikácia rozbitá alebo plná ľudí alebo vedie odnikadiaľ nikam, tak ju cyklista skrátka nepoužjú a ani to od nich nemôžeme chcieť. Riešením by bolo zavedenie štvorcovej značky “Odporúčaná cestička pre cyklistov”, ale to zatiaľ neprešlo.

Sorry, tu som sa skratkovito vyjadril. Princíp je taký, že každý jednosmerka je určená ako cykloobojsmerka, pokiaľ projektant nezdôvodní, že to nie je možné či bezpečné. Takto je to napríklad vo Francúzsku.

Toto som sem dal trochu omylom a diskutujú o tom chalani značkári vyššie. Zrejme ani nie tak drobná stavba, ale normálne to explicitne stanoviť v zákone ako turistický orietačný prvok alebo tak nejako.

Jo, súhlas.

Richard sa na to chystá: https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/3410921935654177
:slight_smile:

1 Like

Este poprosim do 8/2009 doplniť moznost subeznej jazdy cyklistov (dvojíčky) v skupine. Podstatne hlavne pre treningy mladeze ale aj mensie cyklojazdy apod.
" § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou…"
Nahradiť napr. Cyklisti smú v skupine jazdiť dvaja vedľa seba,…
Tiež by sa mohlo diskutovat o povinnosti jazdit pri pravom okraji vozovky, co je podla mna vcelku nejasna formulacia, ale bojim sa aby sme z toho nevysli este horsie.

Tému manažmentu cykloturistického značenia som presunul do novej samostatnej diskusie:

https://forum.cykloplatforma.sk/t/manazment-cykloturistickeho-znacenia

Prosím, tu pokračujme v téme potrebných legislatívnych zmien v oblasti cyklistickej dopravy.

Všetky príspevky pozorne sledujem a cením si ich, postupne ich tu budeme aj spracovávať a určite spolu pripravíme pre poslancov NRSR kvalitný podklad pre ich legislatívnu prácu. Ďakujem.

Okey, ale tie potreby zmien v stavebnom zákone si tu predsa mohol nechať, či?

Zbierame podnety pre Komisiu NRSR pre dopravu a výstavbu (pozri úplne prvý príspevok), nie všeobecne legislatívne zmeny. Cykloturistické značenie nie je témou tejto komisie.Diskusia je teraz prehľadnejšia.
Kľudne v téme stavebného zákona z hľadiska cykloturistického značenia pokračuje v tej novej téme, sledujem obe témy a vyberiem, čo treba. Argumenty a podklady sa nestratia, práve naopak.

Podporil by som. Najmä tréningy malých detí, s ktorými sa potrebujem dostať čo najskôr mimo obce, sú pre mňa nočnou morou. Ideme dvaja dospelí s 20 deťmi a na jednom km sa nám opakovane stáva, že nás auto začne predbiehať a potom vytlačí deti z cesty, lebo ide oproti auto. Ten zadný pritom mával plácačkou, aby chvíľu počkali.
Alebo máte niekto iný nápad, ako to máme riešiť?

Maloco z toho, co tu odznelo, je temou tej komisie. A ked uz, tak urcite je viac jej temou cykloturisticke znacenie ako dopravne znacenie/pravidla cestnej premavky.

Neviem, ešte nebolo jej zasadnutie, ťažko povedať.
Ale ak je v pozvánke “Podnety pre legislatívnu činnosť v oblasti dopravy v kontexte Programového vyhlásenia vlády SR”, tak tam chcem navrhnúť podnet na aktualizáciu 8/2009, 30/2020, TP085, stavebný zákon a ďalšie, to sú aj legislatívne veci aj sa týkajú dopravy.
No a ak sa niekto spýta, čo konkrétnejšie by to malo byť, tak chcem mať pripravenú aspoň nejaký prehľad možných vecí.

Cykloturistické značenie naisto nebude predmetom komisie, ale budem mať pripravené aj to, resp. podnet na oživenie prípravy príslušného zákona. Už sa to na jar začalo robiť, ale nejako ostalo ticho po pěšine. Ale predpokladám, že toto nebude téma komisie.

Chcel by som nejako otvoriť aj postavenie neprimerané právomoci dopravných inšpektorátov, ale neviem, kde začať …

Milí kolegovia,

v tomto fóre už padlo niekoľko zásadných a zaujímavých podnetov zameraných hlavne na technické opatrenia, čo môže vyriešiť aktualizácia normy TP085. Doplním len niekoľko všeobecne známych doporučení.

Základným predpokladom rozvoja cyklistickej dopravy je aj jej integrácia do národnej stratégie dopravy na základe spracovaného konceptu a metodiky implementácie cyklodopravy ako jej súčasť. Súčasne začlenenie cyklistickej dopravy do integrovaného dopravného systému.

Tu nemôžeme opomenúť ani rozvoj a podporu cyklistiky ako rovnocenného prostriedku dopravnej obsluhy územia a podporu služieb a skvalitnenie väzieb medzi cyklistikou a ostatnými druhmi dopravy.

Dôležitým opatrením je aj zadefinovanie legislatívneho rámca, resp. úpravu jestvujúcej legislatívy na národnej úrovni, v ktorej by boli explicitne vymenované pôsobnosti a zodpovednosť jednotlivých zainteresovaných subjektov a doplnenie organizačného a personálneho zabezpečenia.

Ďalej je potrebné dobudovať definované hlavné cyklistické koridory ako nosnú národnú kostru celého systému budovania siete cyklistických komunikácií a iniciovať ich implementáciu do záväzných dokumentov a pod.

A v neposlednom rade spomínaná edukácia a vzdelávanie - začlenenie kapitol o cyklodoprave do vzdelávacích materiálov a testov, prípadne povinnú jazdu vrámci výučby v autoškolách.

Na záver už len azda problémy týkajúce sa samotnej projektovej prípravy a výstavby cyklistickej infraštruktúry v rámci stavebného zákona, majetkovo právnych vzťahov, vyvlastňovania či vedenia inžinierskych sietí a záujmov dotknutých orgánov, ktoré sú pre rozvoj cyklodoporavy asi tou najväčšou brzdou.

Peter Halaj
krajský cyklokoordinátor BBSK

Parlament neriesi vyhlasky a uz vobec nie technicke predpisy.

Tato komisia patri pod vybor pre hosp. zalezitosti, takze zo zakonov neriesi 8/2009, ale napr. cestny zakon. Mozu riesit vystavbu, financovanie, povolovanie, spravu cyklokomunikacii a pod., ale nie pravidla jazdy na nich.

Je to tiez komisia pre cestovny ruch, takze ak su nejake problemy v cykloturistickom znaceni, ktore treba vyriesit zakonom, tak je to vhodna komisia.

S tym poslednym odsekom ste trafili.

1 Like

Výstavba cyklistickej infraštruktúra na pozemkoch v správe alebo vlastníctve štátnych organizácií a podnikov by mala byť bezodplatná a to na rovnakom princípe ako funguje SPF - ak je žiadateľ samospráva, a stavba je v súlade s územným plánom - SPF prevedie pozemok do majetku obce. Týka sa to predovšetkým podnikov ako su ŽSR, SVP, Lesy SR a teraz ma ďalšie iné nenapadajú

1 Like

Určite by sa komisia mohla zaoberať aj požiadavkou na vypracovanie územnoplánovacej stratégie, ktorý navrhne hlavné národné cyklocesty - ak chcete magistrály - a tieto bude následne aj realizovať ako priority z verejných zdrojov

Tak aby som to zhrnul:

Na danej komisii (zrejme to dám iba online) v pondelok navrhnem potrebu legislatívnych úprav:

 • “procyklistická” novela zákona 8/2009 o cestnej premávke a vyhlášky 30/2020 o dopravnom značení;
 • zjednodušenie dopravných stavieb v novej stavebnej legislatíve - pokiaľ viem, toto už je v pláne a má sa to týkať aj vyššie spomenutých vecí ako sú majetkové vysporiadania, vyvlastňovanie a pod. a tak je tam treba najmä strážiť cyklodopravné (a cykloturistické) špecifiká;
 • zákon 564/1991 o obecnej polícii - umožnenie merania rýchlosti mestskou/obecnou políciou;
 • úprava pôsobnosti dopravných inšpektorátov v cestnom zákon 135/1961, pričom stále mi vŕta v hlave aj lepšie určenie správcovstva cyklistických komunikácií v tomto zákone, ale neviem to premyslieť;
 • úprava prevodu/využívania štátnych pozemkov pod cyklotrasami

Ak sa to ukáže ako vhodné, tak aj úprava legislatívy ochrany prírody a krajiny, lesov a vôd pre lepšie využívanie krajiny pre cykloturistiku.

1 Like

Komisia je práve online:

Facebook: https://fb.me/e/8qZxrovXe

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2qYZIQnS9X8&ab_channel=PeterKremský-OĽANO