O kategórii: Legislatíva, stratégia, prieskumy

Zmeny a návrhy cyklo legislatívy (cestná premávka, cestný zákon, ochrana prírody, lesný zákon a ďalšie zákony, vyhlášky a predpisy.
Stratégie a koncepcie (EÚ, národná a krajská úroveň)
Financovanie (dotačné programy, výzvy, eufondy…)
Prieskumy (kvalitatívne a kvantitatívne)