Návrhy cykloopatrení pre eufondy 2021-2027

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zbiera návrhy opatrení, ktoré by mali byť v rokoch 2021-2027 financovateľné z eurofondov. Úrad Splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti umožnil občianskym organizáciám, aby jeho prostredníctvom tiež dali takéto návrhy a mňa oslovili, aby som prípadne predniesol takéto návrhy pre oblasť mestskej (cyklo)mobility.
Deadline je 3. júl, takže ak sa chce niekto zapojiť do zostavenia návrhov, tak treba začať hneď. Tu sú základné pokyny.

Návrhy musia reflektovať oblasti, ktoré EK pre podporu z eurofondov odporúča Slovensku Európska komisia. Tie oblasti sú uvedené v Správe o Slovensku 2019 - Príloha D a pre oblasť bicyklovania sú relevantné niektoré odporúčania v nej v Politických cieľoch 3 a 5 (ale môžete to pozrieť, že či tam nie sú aj ďalšie relevantné odporúčania):

Rozvíjať udržateľnú intermodálnu transeurópsku dopravnú sieť, najmä (medzi iným):

 • znížiť vplyv na životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť dopravy;

Rozvíjať udržateľnú intermodálnu vnútroštátnu,
regionálnu a miestnu mobilitu, podporovať udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu, a najmä:

 • investície do regionálnej a miestnej mobility s cieľom riešiť negatívne externé vplyvy dopravy, napríklad podporou multimodality v odvetví dopravy, zabezpečením, aby celé odvetvie bolo šetrnejšie k životnému prostrediu, bezpečnejšie a nákladovo efektívnejšie,
 • podporu udržateľných a efektívnych systémov mestskej dopravy (ako súčasť príslušných integrovaných stratégií územného rozvoja alebo na základe plánov udržateľnej mestskej mobility), najmä v mestách.

Posilniť integrovaný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj, kultúrne dedičstvo a bezpečnosť v mestských a vo vidieckych oblastiach a to najmä (medzi iným):

 • investície do vybraných funkčných oblastí na základe ich integrovaných stratégií územného rozvoja riešením ich špecifických problémov udržateľným a inteligentným spôsobom pri posilňovaní úlohy regionálnych centier nad rámec ich funkčnej oblasti ako univerzitné mestá, centrá vedy, výskumu a inovácií;

 • investovať do zaostávajúcich vidieckych oblastí odstraňovaním rozdielov v ich infraštruktúre a iných zistených rozvojových potrieb, zohľadniť vyľudňovanie v určitých menej rozvinutých oblastiach (ako sú „hladové doliny“ na juhu a východe krajiny) a poskytnúť obyvateľstvu príležitosti na posilnenie miestneho rastu s využitím väzieb s okolitými mestskými oblasťami.

(Ak chcete spoznať celý kontext, tak Správa o Slovensku 2019 je na tomto linku, ale je aj voľne vygúgliteľná. Pre túto úlohu je dôležitá jej Príloha D).

Takže:

Tu je Formulár pre návrhy (Google Docs), ktorý budem vypĺňať ja, vy môžete komentovať.

Tu je Vzor návrhu, aby sme videli, ako to má vyzerať. Ako prvé priblíženie - pre ukážku úrovne a rozsahu - môžete vychádzať z opatrení, ktoré sú v aktuálnch operačných programoch (napríklad IROP, OP KŽP a i.). Zrejme nemá zmysel ísť do nižšej úrovne, resp. do vyššej miery detailnosti.

Takže prosím tých, ktorí sa chcete efektívne zapojiť do zostavenia návrhov, postupujte nasledovne:

 • v tomto fóre môžeme diskutovať o návrhoch, ich obsahu, zdôvodnení a pod. (diskusia môže byť moderovaná);
 • na základe diskusie prenesiem návrhy do formulára v Google Docs, kde ich budeme formou komentárov a návrhov ďalej cizelovať.

Deadline na toto je utorok 2. júla poludnie, aby som mohol návrhy sfinalizovať a poslať v stredu 3. júla.

Otváram diskusiu, poďme na to - navrhujte, argumentujte, formulujte …

(Diskusiu môžem moderovať, aby bola konštruktívna. Pre diskutovanie sa musíte prihlásiť do tohto fóra. Ak mi chce niekto pomôcť s formulovaním, dajte vedieť, udelím mu/jej potrebné práva pre online dokumenty).

Mňa napadá,apokiaľ je cieľ znížiť emisie,tak určite by mali byť mestá vybavené senzormi na meranie znečistenia (pevné častice apod.)
podobne aj pre mobilitu preverenie intenzity cyklistov cez merace/scitace…

čo sa týka multimodality-
podpora zariadení Bike and Ride-uzamykatelne pristresky
podpora integrovaných dopravných systémov,toznamená na 1 kartu vlak,bus,MHD ale aj parkovanie bicykla

No, zatiaľ uvažujem o štyroch navrhoch:

 • projektovanie a výstavba bezpečnej cyklodopravnej infraštruktúry v mestách, obciach a medzi obcami, kostrové siete a pod.
 • podpora multimodality - parkovanie bicyklov na vlakových a busových staniciach a nádražiach, nosiče bicyklov v busoch a vozňoch, informačné systémy …
 • výskum a monitoring - prieskumy, mapovania, sčítače atď. pešej a bicyklovej dopravy, monitoring čistoty ovdušia
 • vytváranie a prepájanie ucelených sietí cykloturistických trás ako nástroja na využitie vidickeho potenciálu …

To čo píšeš, @Marian_Gogola, v tom je. Chcem sa na to pozrieť cez víkend, ak sa zasa nezahluším na bajku :slight_smile:

Vie niekto prosim vysvetlit rozdiel medzi intermodalitou a multimodalitou v kontexte mobility, kedze to Sprava o Slovensku rozlisuje?

@Marian_Gogola ? @Zigo ?

Toto bude vedieť presnejšie skôr @Marian_Gogola ale pre mna je intermodalna (osobna) preprava ak použijem na prepravu zo zdroja do cieľa viac dopravnych modov, napr. z domu na stanicu bike, medzi stanicami vlak a na zaver do prace zas bike. Multimodalna preprava by mala byt moznost pouzitia viacerých módov ale pri viacerých cestách, napr. z domu do práce bicykel a v rámci práce auto.
V správe chápem multimodálne koridory ako siet TEN-T, ale co oznacuju ako “udržateľnú multimodálnu mestskú mobilitu” netusim.

Pre úplnosť: finálne návrhy boli odoslané na úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a odtiaľ na centrálny koordinačný orgán, ktorý ich posúdi. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, budeme sa snažiť problematiku cyklo v rámci eufondov aj naďalej pretláčať. Kto máte schopnosť, ochotu a kapacitu pomôcť, dajte vedieť.

Predložili sme nasledovné návrhy:

 • Národná podpora budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu v mestách a obciach.
 • Národná podpora multimodality verejná doprava - bicykel
 • Národná podpora vybavenosti pracovísk a škôl pre dochádzanie na bicykli
 • Národná podpora rozvoja sietí cykloturistických trás na Slovensku
 • Prieskumy, získavanie dát a modelovanie nemotorovej (t.j. cyklistickej a pešej) dopravy
 • Národná podpora využívania nákladných bicyklov

Finálne znenie návrhov